Statut društva

Na podlagi   13. Člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011 in 15.  člena Statuta Društvo PRISTAN  –  Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper,  je občni zbor   na svoji seji  dne 28. 3.  2013 sprejel  naslednji 

STATUT 

Društva PRISTAN  – univerze za tretje življenjsko obdobje občine Koper 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE

1. člen

Društvo Pristan – Univerza za tretje  življenjsko obdobje občine Koper (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje ustanoviteljev, ki se združujejo zaradi skupnih interesov ljudi v tretjem življenjskem obdobju  opredeljenih v Statutu v skladu  z Zakonom o društvih.

2. člen

Ime društva je Društvo Pristan – Univerza za tretje  življenjsko obdobje občine Koper, Associazione PRISTAN – Universita’ per la terza eta’ Capodistria.Skrajšano ime društva  je: Društvo Pristan Koper – Associazione PRISTAN Capodistria.Sedež društva je: Koper.Upravni odbor društva  lahko spremeni naslov sedeža  društva.Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike, premera 3 cm, z napisom: Društvo Pristan – Univerza za tretje  življenjsko obdobje občine Koper, Associazione PRISTAN – Universita’ per la terza eta’ Capodistria.

3. člen

Ta statut ureja delovanje   društva in  razmerja do članov.

4. člen

Društvo se lahko včlani, povezuje in sodeluje  z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji. Društvo sodeluje tudi z mednarodnimi društvenimi organizacijami ali zvezami mednarodnih društev, ki imajo podobno dejavnost.

5. člen

Delo društva je javno. Javnost delovanja se zagotavlja:

 • z javnostjo sestankov društva,
 • s seznanjanjem članstva s pisnimi obvestili,
 • z omogočanjem predstavnikom sredstev javnega obveščanja prisotnosti na sejah in sestankih,
 • s pripravo gradiv in njihovo posredovanje zainteresirani javnosti,
 • z organiziranjem tiskovnih konferenc s predstavniki sredstev javnega obveščanja.

Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik/ca društva.

6. člen

Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti  Koper. Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj  račun. 

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Glavni cilji  in naloge društva so:

 • razvijanje, organiziranje in izvajanje izobraževalnih dejavnosti za starejše odrasle in
 • razvoj in izvajanje izobraževalnih programov za odrasle,
 • uvajanje novih metod in oblik dela v izobraževanje starejših odraslih,
 • strokovna izmenjava med mentorji raznih strok na področju delovanja društva,
 • raziskovalna in publicistična dejavnost za področje izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju v skladu z veljavnimi predpisi,
 • povezovanje in izmenjava izkušenj s strokovnjaki in sorodnimi organizacijami in društvi dama in v tujini,
 • pomagati članom ohranjati intelektualno, fizično in duhovno svežino,
 • prizadevanje za dejavno starost.

8. člen

Za doseganje navedenih ciljev društvo programira, organizira in izvaja za starejše, ki se želijo izobraževati in za člane:

 • izobraževanje v študijskih krožkih, predavanja in druge oblike izobraževanja na področji, ki starejše zanimajo,
 • javne predstavitve: razstave, predstavitev publikacij, literarna srečanja, ipd.
 • strokovna srečanja, strokovne ekskurzije in posvetovanja,
 • organizacija in vzpodbujanje kulturne in etnološke dejavnosti društva,
 • organizacija in vzpodbujanje družabnega  življenja in rekreacije  članov društva,
 • seminarje, delavnice, poletne šole in različne druge izobraževalne oblike,
 • vzpodbujanje  socialno zdravstvene –socialne dejavnosti društva,
 • študijsko povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • izvajanje humanitarne dejavnosti,
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu društva. Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost za uresničevanje  ciljev in nalog 7. In 8. člena v obsegu določenim z letnim programom dela  in v skladu z veljavnimi predpisi. Po  Standardni klasifikaciji dejavnosti so pridobitne  dejavnosti:
 • organizacija izobraževanj za odrasle in starejše iz področja delovanja društva:
  • P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in  umetnosti
  • P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • organizacija strokovnih ekskurzij in razstav:
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • prodaja publikacij:- J58.110 Izdajanje knjig.

9. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. O svojem delu društvo obvešča svoje člane, v izobraževalne dejavnosti vključene starejše odrasle in javnost na naslednje načine :

 • z vabili, dopisi, obvestili, letaki, plakati, preko spletne strani,
 • z obveščanjem preko sredstev javnega obveščanja,
 • s pravico vpogleda vseh članov v zapisnike organov in v arhiv društva,
 • s prispevki v strokovnih publikacijah in
 • s prispevki v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik/ica društva.

10. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva in so organizirane po interesnem principu članov društva in se lahko izvajajo izven sedeža društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu z statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. 

III. ČLANSTVO

11. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki je upokojena, brezposelna  ali druga oseba, ki  plačuje članarino in je  podpisala  pristopno izjavo, da sprejema  cilje, programske usmeritve in statut  društva ter  je pripravljena  s svojo dejavnostjo prispevati k uresničevanju namenov  društva..V društvo se lahko vključi tudi tuj državljan.Kdor  želi postati član, mora  izpolniti  pristopno  izjavo  in jo predložiti upravnemu odboru društva, ki  o prošnji  odloči v roku 15 dni od prejema pristopne izjave.Članstvo je prostovoljno.

12. člen

Pravice članov društva so, da:

 • da s svojim  znanjem in izkušnjami  dejavno sodeluje pri uresničevanju nalog in ciljev društva,
 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu organov društva,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • dajejo predloge in mnenja pri sprejemanju odločitev, za katere so pristojni organi društva,
 • predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega pomena,
 • uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.

13. člen

Dolžnosti članov društva so, da:

 • spoštujejo ta statut in sklepe organov društva,
 • aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti društva,
 • sodelujejo pri izvedbi vseh aktivnosti društva,
 • se udeležujejo občnih  zborov in drugih  oblik  delovanja društva,
 • odgovorno uporabljajo in skrbijo za premoženje društva,
 • redno plačujejo članarino,
 • dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,
 • s svojim delom krepijo ugled društva,
 • opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva.

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s črtanjem,
 • s smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru društva pisno izjavo o izstopu. Ob tem je dolžan poravnati vse morebitne obveznosti do društva. Član se črta iz društva, če kljub  pisnemu opominu ne plača članarine za tekoče leto. Član je izključen iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti  v določilih tega statuta, če zavestno ravna proti interesom društva in mu je častno razsodišče društva izreklo ukrep izključitve. O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana odloča občni zbor. 

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

A.)   Občni zbor

16. člen

Najvišji organ društva je občni zbor, ki  ga  sestavljajo vsi člani in drugi zainteresirani glede na  javnost dela društva.

17. člen

Občni zbor je pristojen  da:

 • imenuje delovna telesa občnega zbora,
 • določa način dela zbora in dnevni red,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut  in druge  akte  društva,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega, nadzornega odbora in  častnega razsodišča ter sklepa o njih,
 • sprejema letni  program dela društva in finančni  načrt,
 • sprejema  letno poročilo ter zaključni račun,
 • obravnava vprašanja iz področja  dejavnosti društva in sklepa o drugih zadevah pomembnih za delo in razvoj društva,
 • voli in razrešuje predsednika/co in namestnika/co predsednika/ice  društva, člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 • odloča o častnem članstvu društva in priznanjih,
 • sklepa o statusnih  spremembah in o prenehanju društva,
 • odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,.
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva.
 • odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.

Sklepi občnega zbora so obvezni  za člane.

18. člen

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva, smejo mu prisostvovati  tudi vsi zainteresirani glede na javnost dela društva.

19. člen

Redni občni zbor  društva skliče predsednik/ica  s pisnimi vabili ali po elektronski pošti najmanj enkrat letno. O sklicu občnega zbora, ki  vsebuje  dnevni red, gradivo in predloge sklepov, morajo biti člani  društva  obveščeni   najmanj  8 dni pred sklicem. Predsednik/ica društva mora sklicati  izredni  občni zbor  po sklepu upravnega odbora, kadar  to zahteva več kot  tretjina članov   društva  ali nadzorni odbor, če je to zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik/ica  društva tega ne stori v roku 30 dni od sprejema zahteve,  ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo. Izredni občni zbor sklepa samo o točkah, ki so predlagane z vabilom na sejo. Občni  zbor odpre  predsednik/ica društva in ga  vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju občni zbor  vodi delovni predsednik/ica. Občni zbor izvoli  še  zapisnikarja in dva  overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi  volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se  glasuje o predlogih predsednika/ice društva.

20. člen

Občni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot tretjina  članov društva. Če ob predvidenem začetku seje občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj desetina članov društva. Delovno sklepčnost ugotavlja predsednik/ica društva.

21. člen

Glasovanje na zboru je javno z dvigovanjem rok, lahko pa se občni zbor z večino prisotnih članov odloči za tajno  glasovanje. Sklepi zbora  članov morajo biti sprejeti z večino glasov  prisotnih  članov. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, člani delovnega predsedstva in zapisnikar. Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru društva najmanj tri dni pred sklicem občnega zbora.

B.)   Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ   občnega zbora, ki vodi delo društva med dvema občnima zboroma. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru.Upravni odbor sestavljajo predsednik/ica, podpredsednik/ica in člani. Upravni odbor šteje  11 članov. Mandat članov upravnega odbora društva traja štiri (4) leta in se lahko ponovi.Upravni odbor oblikuje za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja stalna in občasna delovna telesa.

23. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o svojem delu ter predloge za občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • predlaga predloge  aktov društva,
 • pripravlja predlog  finančnega plana, programa dela, letno poročilo  in zaključni račun društva,
 • pripravi in organizira izobraževalne programe,
 • imenuje občasne komisije in sekcije,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje ter sredstva društva,
 • pripravlja predloge kandidatov za predsednika društva, njegovega namestnika in člane organov, ki jih voli občni zbor,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • imenuje predstavnike društva v organe različnih  organizacij, ki so povezani z dejavnostjo društva in sorodnih  društev in združenj,
 • določa višino letne članarine,
 • odloča o spremembi naslova sedeža društva,
 • opravlja druge naloge po navodilu občnega zbora.

24. člen

Sejo upravnega odbora skliče predsednik/ica društva na lastno pobudo, na zahtevo drugih organov društva  ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora društva. Če predsednik/ica društva seje ne skliče, jo skliče podpredsednik/ica ali pobudnik za sklic seje. Upravni odbor je sklepčen in veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica članov, odloča pa z večino navzočih. O delu upravnega odbora se piše zapisnik.

C.)   Predsednik/ica  društva

25. člen

Predsednik/ica  društva je hkrati predsednik upravnega odbora, ki zastopa in  predstavlja društvo v pravnem prometu  v državi in tujini. Predsednik/ica je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. V odsotnosti predsednika/ica   nadomešča podpredsednik/ica.

Predsednik/ica društva:

 • vodi dejavnost društva,
 • izvršuje sklepe občnega  zbora,
 • sklicuje in vodi  seje upravnega odbora ter srbi za realizacijo njenih sklepov,
 • je podpisnik v imenu društva in sklepa pogodbe,
 • je podpisnik finančnih dokumentov,
 • je odgovoren za izvajanje programa dela društva in za pripravo letnega poročila,
 • je odgovoren za javnost dela, za informiranje članov in javnosti o dejavnostih in drugih zadevah v zvezi z društvom.

D.)   Nadzorni odbor

26. člen

Nadzorni odbor društva sestavljajo trije člani društva, ki jih izvoli občni zbor. Mandat članov nadzornega odbora traja štiri (4) leta in se lahko ponovi. Nadzorni odbor društva izvoli izmed svojih članov predsednika nadzornega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino. Nadzorni  odbor skliče sejo predsednik  odbora najmanj enkrat letno s pismenim vabilom  ali po elektronski pošti, ki vsebuje  dnevni red, gradivo in predloge sklepov. O seji  morajo biti člani  odbora  obveščeni   najmanj  8 dni pred sklicem. O delu nadzornega odbora društva se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik odbora. Član nadzornega odbora društva ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora društva, imajo pa pravico sodelovati na sejah upravnega odbora društva, vendar brez pravice odločanja.

27. člen

Nadzorni odbor društva:

 • spremlja in nadzira delo  društva, predvsem pa  celotno vsebinsko  in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s  tem statutom in drugimi  akti in o svojih  ugotovitvah  poroča  občnemu zboru.
 • spremlja delo upravnega odbora, predsednika in drugih  organov društva  ter o tem poroča zboru občanov,
 • ima pravico i dolžnost  biti navzoč na  občnem zboru in  na sejah upravnega  odbora.

Za svoje delo odgovarja občnemu zboru.

E.)   Častno razsodišče

28. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani društva, ki jih voli občni zbor. Mandat članov traja štiri leta in se lahko ponovi.Častno razsodišče izvoli izmed svojih članov predsednika/co častnega razsodišča.

29. člen

Častno razsodišče odloča na sejah, ko so prisotni vsi trije člani. O delu vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik.

Naloge častnega razsodišča so:

 • obravnava disciplinskih prekrškov članov društva,
 • obravnava nespoštovanja sklepov organov društva,
 • obravnava kršitve določb statuta,
 • obravnava neizpolnjevanja obveznosti članov društva.

30. člen

Častno razsodišče  obravnava kršitve  tega statuta in vodi disciplinske postopke  ter izreka  ukrepe  v skladu s Pravilnikom o disciplinskem postopku. Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ  društva. Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • povrnitev nastale materialne škode v celoti ali deloma,
 • izključitev.

Zoper ukrep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

31. člen

Sredstva društva so predvsem:

 • lanarina,
 • sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • dohodki od prireditev,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila, volila in drugi dohodki,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega programa in letnega finančnega načrta, ki  ju sprejme občni zbor. Zaključni  račun  obravnavajo in sprejemajo  člani na letnem rednem občnem zboru. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

32. člen

Premoženje društva sestavljajo stvari, denarna sredstva in materialne pravice.  S premoženjem društva upravlja upravni odbor. Do določene vsote, ki jo določi upravni odbor, lahko razpolaga predsednik/ica  društva.Društvo izvaja  finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom. Način vodenja finančno materialnega  poslovanja  in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društvo določi s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju.Društvo vodi  in  izkazuje podatke o  finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti ločeno.Društvo mora   za poslovno leto, ki je  enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo,, ki vsebuje  bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnično prikaz premoženja in poslovanja društva. V primeru statusnih sprememb oz. prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne  spremembe ali  prenehanja.Letno poročilo sprejme občni zbor društva na podlagi  poročila nadzornega odbora  o opravljenem nadzoru nad finančnim  in materialnem poslovanju.

33. člen

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa odprtega pri  Banki Koper d.d. Materialne in finančne listine  podpisujeta  predsednik/ica in  podpredsednik/ica društva. Računovodske in finančne posle vodi strokovno usposobljen in pooblaščen računovodja, ki za svoje delo odgovarja predsedniku/ica društva. Z računovodjo se sklene posebna pogodba.

34. člen

Predsednik/ica društva v imenu upravnega odbora predloži enkrat letno na občni zbor poročilo o poslovanju  društva v  obravnavo in sprejem.

35. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravic odločanja.

V. PRIZNANJA

36. člen

Društvo  podeljuje priznanja posameznikom  in drugim pravnim osebam,  ki so pomembno  pripomogle k  delu   in  razvoju dejavnosti.Vrste priznanj in njihovo  podelitev  ureja poseben pravilnih o priznanjih.

37. člen

Občni zbor  društva dodeli  naziv častnega člana v društvu ali častnega predsednika svojemu članu za posebne zasluge za delo pri razvoju društva. Društvo izjemoma lahko podeli ta naziv tudi drugemu občanu za izredne zasluge za delovanje društva. 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

38. člen

Društvo lahko preneha po volji svojih članov, po samem zakonu, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja in če pade število članov  pod 10. Člani se o prenehanju društva  odločijo na občnem zboru z večino glasov prisotnih  članov. Po poravnavi vseh obveznosti se premoženje prenese v last Občinske zveze društev upokojencev Koper, kar mora biti odločeno v sklepu o prenehanju. Proračunska  sredstva se vrnejo proračunu. 

VII. PRENEHANJE IN KONČNE  DOLOČBE

40. člen

Te spremembe statuta je sprejel občni zbor društva  in stopijo v veljavo, ko jih potrdi pristojen upravni organ.Z dnem veljavnosti novega statuta preneha veljati statut  društva  sprejet   23.2.2000 in na  občnem  zboru  dne 26.5.2004  23.2.2000 in na  občnem  zboru  dne 26.5.2004

Predsednica društva

Mojca Brank