1.

Na podlagi 17. in 22. člena Statuta društva Pristan - univerza za tretje življenjsko obdobje Koper občni zbor na seji dne 23. marca 2014 sprejel  naslednji

SKLEP:

za predsednico UO se izvoli MOJCO BRANK

za namestnico predsednice se izvoli MIRO ČEH MENCIN

za članico se izvoli MILOJKO LAHAJNAR ŠPACAPAN

za članico se izvoli TATJANO DOLGAN.

Mandat članic traja 4 leta.


2.

Sklepanje o podelitvi naziva častne predsednice društva

Predsednica društva je člane seznanila s predlogom UO, da se dolgoletni članici našega društva, Alberti Ostan, podeli naziv častne predsednice društva Pristan.

Predlog utemeljuje s tem, da je Alberta Ostan že vsaj 2 leti pred ustanovitvijo društva (leta 1998) pripravljala teren za ustanovitev društva, nato je bila predsednica društva vse do leta 2010, od tedaj dalje pa aktivna članica UO. Mandat ji le letos potek, zaradi zdravstvenega stanja, pa ni pristala na novo kandidaturo, bo pa po svojih močeh še vedno aktivno sodelovala pri snovanju ciljev in razvoja društva. Glede na njene zasluge za društvo je UO mnenja, da se ji na podlagi 22., 23. in 26. člena Statuta društva podeli naziv častne predsednice društva.

Po krajši razpravi je občni zbor na podlagi 17., 36. in 37. člena Statuta društva Pristan - univerza za tretje življenjsko obdobje Koper sprejel naslednji

sprejeli naslednji sklep:

SKLEP:

1.

ALBERTI OSTAN se podeli naziv častne predsednice društva Pristan.

2.

Sklep stopi v veljavo takoj, podelitev plakete pa se opravi na zaključni proslavi društva v maju 2014.

Predsednica:

Mojca Brank